TIETOINEN SUOSTUMUS

TIETOINEN SUOSTUMUS ex art. 13 EU Reg. no. 2016/679
sen ollessa rekisterinpitäjänä art. 4 EU-asetus nro 679/2016 (jäljempänä "rekisterinpitäjä"). Rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle, että antamasi henkilötiedot muodostavat käsittelyn kohteen ja niitä käsitellään EU:n asetuksen nro 2016/679 (jäljempänä "GDPR 2016/679") mukaisesti. Erityisesti ilmoitamme, että: 1. Käsittelyn kohde Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja, jotka olet ilmoittanut osallistuaksesi aloitteisiin, konferensseihin, kokouksiin, vapaaehtoistoimintaan, konsultointiin tai muunlaisiin tapahtumiin ja toimiin, joita mainittu organisaatio järjestää harjoittaessaan institutionaalista liiketoimintaansa ja tieteellistä tutkimustaan. Tässä tapauksessa tietoja kerätään ainoastaan "DECIDO - eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies" -hankkeeseen liittyviä aloitteita varten. Tietojen käsittely voi tapahtua vain, jos suostumus on annettu etukäteen.
Tässä erityistapauksessa tietoja kerätään ainoastaan "DECIDO - eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies" -hankkeeseen liittyviä aloitteita varten, ja ne tallennetaan OneDrive-pilvipalveluun. Tietoja voidaan käsitellä vasta, kun siihen on saatu suostumus. 3. Hoitomenetelmät Käsittely suoritetaan automatisoidusti ja manuaalisesti siten, että erityisesti nimetyt henkilöt toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla taataan riskiin nähden riittävä turvallisuustaso yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 29 ja 32 artiklan säännösten mukaisesti. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään 5 vuoden ajan siitä, kun olet antanut viimeisen suostumuksesi 2 kohdassa mainittua tarkoitusta varten. 4. Viestintä ja levitys Kerättyjä tietoja ei koskaan levitetä tai välitetä muille henkilöille. Henkilötietojen siirto Tietojasi ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioihin eikä Euroopan unionin ulkopuolisiin kolmansiin maihin. 5. Asianosaisen oikeudet Voit milloin tahansa käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 15-22 artiklan mukaista oikeuttaan: - saada vahvistus sinua koskevien henkilötietojen olemassaolosta tai puuttumisesta, vaikka niitä ei olisi vielä rekisteröity, sekä niiden toimittamisesta ymmärrettävässä muodossa; - saada tutustua henkilötietoihin ja saada tietoja, jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin: käsittelyn tarkoitus; kyseessä olevat henkilötietoryhmät; vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on toimitettu tai tullaan toimittamaan, erityisesti jos ne ovat kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen vastaanottajia; säilytysaika, jos mahdollista, tai sen määrittämisessä käytetyt perusteet; - saada virheelliset henkilötiedot oikaistuksi ja puutteelliset henkilötiedot yhdistetyksi; - pyytää henkilötietojen poistamista, jos jokin seuraavista syistä on olemassa: henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muulla tavoin käsiteltiin; asianomainen peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jos käsittelylle ei ole muuta oikeusperustaa; asianomainen osapuoli vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelyn jatkamiselle ole pakottavaa oikeutettua syytä, tai vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti; henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; henkilötiedot on poistettava Euroopan unionin lainsäädäntöön tai sen jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi, jota rekisterinpitäjään sovelletaan; henkilötiedot on kerätty 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. - saada käsittelyrajoitus, kun jokin seuraavista hypoteeseista toteutuu: asianomainen kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, mikä koskee rekisterinpitäjän tarvitsemaa ajanjaksoa kyseisten henkilötietojen paikkansapitävyyden tarkistamiseksi; käsittely on lainvastaista ja asianomainen vastustaa henkilötietojen peruuttamista ja pyytää sen sijaan, että niiden käyttöä voidaan rajoittaa; vaikka rekisterinpitäjä ei enää tarvitse niitä käsittelytarkoituksiin, henkilötiedot ovat tarpeen rekisteröidylle oikeuden selvittämiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi oikeudessa; asianomainen vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kunnes on tarkistettu, että rekisterinpitäjän oikeutetut syyt ovat mahdollisesti etusijalla verrattuna asianosaisen perusteltuihin syihin. - saada tietojen siirrettävyys eli oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja automaattisen laitteen luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot esteettä toiselle rekisterinpitäjälle, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen. 9 artiklan 2 kohdan a) alakohdan mukaiseen suostumukseen tai 6 artiklan 1 kohdan b) alakohdan mukaiseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automatisoidusti. - vastustaa käsittelyä milloin tahansa, myös silloin, kun käsittely tapahtuu markkinointitarkoituksessa; - vastustaa luonnollisia henkilöitä koskevaa automaattista päätöksentekoprosessia, mukaan lukien profilointi; - pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä henkilötietoihin ja niiden oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai niiden käsittelyn vastustamista tietojen siirrettävyyttä koskevan oikeuden lisäksi; - peruuttaa suostumus milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuutta; - tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 6. Oikeuksien käyttötapa Voit käyttää oikeuksiasi milloin tahansa lähettämällä kirjallisen pyynnön: - kirjattuna kirjeenä saantitodistusta vastaan tämän tietoon perustuvan suostumuksen alussa ilmoitetulle organisaatiolle. - sähköpostitse osoitteeseen: dpo@decido-project.eu

Check out the latest newsletter

Skip to content